NOW:ПОСТА 005 представя Транспониране, сайт-спесифик инсталация на Стела Василева.
Името заема термина "транспониране" от музикалната теория - функция, която променя тоналността на песен без да преобразува мелодията. Инсталацията работи с параметрите на архитектурата, като създава калейдоскопично усещане за разбиване на пространството, в което единичният обект се превръща в точка от безкрайна матрица.
В традицията на минималистичното изкуство, към която Василева се отнася, обектът обикновено стои сам за себе си, без да препраща към, или да изобразява нещо друго. Прочитът му идва от взаимоотношенията му със среда и зрител. В работата на Василева обаче, формата се възпроизвежда отново и отново, отваря нови измерения. Транспонирането идва от това повторение.
За нас красотата в работите на Стела Василева идва от начина, по който тя интерпретира самата същност на реалността. Квантовата физика се занимава със възможноста една частица да съществува на повече от едно място едновременно. Всичко изглежда заредено със възможности и информацията, която получаваме от външния свят, никога не може да бъде обхваната наведнъж, а е въпрос на фокус и позиция да решим сами какво всъщност виждаме.

ПОСТА
005 proudly presents Transposition, a site specific installation by Stela Vassileva
The title borrows the term Transposition from music theory, where it stands for a function through which the key of a song is altered, without changing the melody. The installation uses the parameters of the architecture, creating a kaleidoscopic feeling of shattering the space, where the singular object becomes a pin in an endless matrix.
In the tradition of minimalist art, to which Vassileva somehow refers, the object usually stands for itself, without referring to, or representing anything else. Its reading comes from the relations between the object, the space and the viewer. What Vassileva does, however, is endlessly multiplying it through the use of mirrors. The transposition is created by this repetition.
For us, the beauty of Stela Vassileva’s work comes from the way she interprets the essence of reality. Quantum physics has been discussing the possibility of a single particle to be at multiple places at the same time. All is charged with possibilities, and the information constructing reality is too much to grasp at once, it is a matter of view point and focus to define what you actually see.


POSTA

All photos: Vikenti Komitski

︎︎︎GO BACK