ПОСТА 024Еxpert Sleepers
Bernd Oppl


POSTA 024
Bernd Oppl
Expert Sleepers
25.01-03.03.2024
Opening: 25.01, 17:30

Spaces seemingly built for humans, a strangely familiar habitat, but one devoid of reality, solid and eerie at the same time. Bernd Oppl’s opens up to a world abandoned by humans, where screens are the only living presences. His camera quietly traverses various environments, taking us to through the anxiety of an endlessly resuming i-phone screen, the calming oceans projected on a TV monitor, the poetry of karaoke subtitles or the fast running galaxies of screen-savers. Screens steer us through space and psychological states, indeed they seem to hold space and perception together. Turn them off and our 3D world, as well as our minds, might well dissolve back into cosmic dust.

In one of the rooms a mattress with a pillow and a bed cover, reminds us we are “expert sleepers” – we dream our reality, and technology continues the dream for us. Wherever the missing humans from Oppl’s worlds are, screens and machines still shape space in the scale and ergonomy of human bodies, like the vestige of long departed gods.

Dessislava Dimova

“Usually, spaces are containers for life situations. Life takes place in spaces. In my objects, installations and films the spaces themselves become protagonists and begin to tell themselves what happens or does not happen in them.'

Bernd Oppl (1980, Innsbruck, Austria). Lives and works in Vienna (Austria). Through images, films, dioramas and moving architectonic models, Bernd Oppl’s work explores the narrative of space.

The exhibition is supported by the National Culture Fund of Bulgaria, “Creating” programme.

POSTA 024
Bernd Oppl
Expert Sleepers
25.01-03.03.2024
Откриване: 25.01, 17:30

Пространства, привидно построени за хора, странно познато местообитание, но лишено от реалност, едновременно солидно и призрачно. Бернд Опл открива един изоставен от хората свят, в който екраните са единственото живо присъстсвие. Камерата му тихо преминава през различни интериори, превеждайки ни през тревожността на безкрайно рестартиращия се екран на i-phone, успокояващите океани, прожектирани на телевизионен монитор, поезията на караоке субтитрите или бързо движещите се галактики на скрийнсейвърите. Екраните ни превеждат през пространства и психологически състояния, всъщност сякаш именно те държат пространството и възприятията заедно. Изключим ли ги, нашият триизмерен свят, както и съзнанието ни, може да се разтворят обратно в космически прах. В една от стаите матрак с възглавница и завивка ни напомня, че сме "експерти по съня" - ние сънуваме нашата реалност, а технологиите продължават съня вместо нас. Където и да се намират липсващите хора от световете на Опл, екраните и машините все още оформят пространството в мащаба и ергономията на човешките тела, като останки на отдавна напуснали богове.

Десислава Димова

„Обикновено пространствата са контейнери за житейски ситуации. Животът се случва в пространства. В моите обекти, иснталации и филми самите пространства стават протагонисти и започват да разказват какво се случва или не се случва в тях“.

Бернд Опл (1980, Инсбрук, Австрия). Живее и работи във Виена (Австрия). През изображения, филми, диорами и подвижни архитектурни модели, работата му изследва наратива на пространството.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Създаване“.


︎: Mihail Novakov