ПОСТА 014Fallacies of morning rose

София Грънчарова/ Sophia Grancharova
Заблуди на утринната роза

София Грънчарова

19.01 - 19.02.2023

Откриване: 19.01, 18:00


Често забелязвам счупените или просто развалени рекламни табла из града. Винилът се нагъва в прекрасни форми като текстил, като драперия от барокова картина, а цветовете стават по-бледи и се размиват. Лампите за осветление на рекламата си стоят на мястото и осветяват само себе си. Никой не забелязва особено тези рекламни табла, а за мен са много поетични и много по-интересни от нормалните такива.


В работата в "Поста" реших да направя такава смъкната, набръчкана и развалена работа от винил. В нея обаче точно от сгъвките на дъното на витрината се получава изображение, фигура, която в разпада сглобява нещо ново и цветно.

  • София Грънчарова

/


Инсталацията на София Грънчарова за витрината на ПОСТА продължава практиката и на работа с градската среда. Художничката втъкава фрагменти от информационния пейзаж на улиците на София, като преосмисля значенията на образи, които обикновено регистрираме повърхностно - банери, графити, надписи, светлини.


В работата си “Заблуди на утринната роза” София изпозва рекламните изображения като своеобразна проба за дисекция на настроенията на обществеността. Рекламите са в някакъв смисъл проявление на идеала в реалността - модели на съвършен вкус и коса, въплътени в красиви тела, без следа от тревожност (ако такава е имало, вече е излекувана). Наративите, които те създават, не се сблъскват с несъвместимостта на тези явления в ежедневието - в тях процъфтява независимата жена с корпоративна работа на пълен работен ден, деца и перфектна копринена риза, безкомпромисна, но и нежна до безкрайност, която купува (и яде!) шоколада, от който никога не качва килограми и тн. В онзи свят времето е застинало, обитателите му никога не търпят последствията на действията си.


Художничката преформатира активния елемент на рекламните винили, разомагьосвайки обаянието им, връщайки ги на света на телесното. Нагънати, фрагментирани, физически - в творбите и, те са изгубили (или са се освободили от) способността си да създават желания.


Вместо това, служат за проба за дисекция на света от който изхождаме - неговите слабости и нужди. Това обаче, не бива да ни фрустрира - именно в несъвършенствата на другите се влюбваме.

ПОСТА

С подкрепата на Национален фонд “Култура”, програма “Творчески стипендии”.

Проектът е част от платформата КАРЕ.Fallacies of morning rose

Sophia Grancharova

19.01 - 19.02.2023

Opening: 19.01.2023, 18:00

I often notice the broken or simply dilapidated billboards around town. The vinyl folds into lovely shapes like textiles, like the drapery of a baroque painting, and the colors become paler and fuzzier. The advertising light bulbs stay in place and illuminate only themselves. Nobody particularly notices these advertising hoardings, and I find them very poetic and much more interesting than normal ones.


In the POSTA work I decided to make such a shrunken, wrinkled and spoiled work out of vinyl. In it, however, it is from the folds at the bottom of the window that an image emerges, a figure that in the decay assembles something new and colorful.


Sophia Grancharova

/


Sophia Grancharova's installation for POSTA showcase window follows her practice of working with the urban environment. The artist weaves fragments from the informational landscape of the streets of Sofia, rethinking the values of images we usually register superficially - banners, graffiti, signs, lights.


In her work Fallacies of morning rose, Sophia uses advertising images as a kind of sample for dissecting the public's dispositions. The advertisements are, in a sense, a manifestation of the ideal in reality - models of perfect taste and hair, embodied in beautiful bodies, with no trace of anxiety (if there was any, it has now been cured). The narratives they create don't confront the incompatibility of these phenomena in everyday life - within thrives the independent woman with a full-time corporate job, kids and a perfect silk shirt, uncompromising but also endlessly gentle, who buys (and eats!) the chocolate that never makes her gain weight, etc. In that world, time stands still, its inhabitants never suffer the consequences of their actions.


The artist reframes the active element of advertising vinyls, disenchanting their charm, returning them to the world of the corporeal. Folded, fragmented, physical - in her works, they have lost (or liberated themselves from) their ability to create desire.


Instead, they serve as a touchstone for dissecting the world we come from - its weaknesses and needs. This, however, should not frustrate us - it is in the imperfections of others that we fall in love.


POSTA


The project is part of the KARE platform.