ПОСТА 013Used / Loosen

Калин Серапионов / Kalin Serapionov
Used / Loosen, 2022

Калин Серапионов


15.12.2022 - 20.01.2023 г.

Видео, 4К, без звук, 1:43 мин (loop)


Видеото е изградено от фотографии на множество връзки за кабели от разни устройства, които художникът е купувал и използвал през годините. Used / Loosen преплита в себе си, подобно на движението на протагонистите във видеото, няколко теми на модерното общество - информационния поток, зависимостта ни от технологиите и, вследствие от това - екологичния отпечатък, който оставяме след себе си.

Творбата на Калин Серапионов ацентира вътху тялото, носител на технологичната ера - често мислим понятия като дигитално и онлайн за относително безтелесни и ситуирани някъде другаде, в облачно пространство или мистична мъгла. В контекста на свръхексплоатацията на ресурси обаче, не трябва да пренебрегваме материалността на техниката - нейното тяло, подобно на органичната материя, се изхабява и трансформира в отпадък. Видеото насочва към темповете на потребление, амортизация и заменяне, отвъд  обичайно обозримото.

Used / Loosen визуализира и свойствата на информацията да се разпространява дифузно, нейното хаотично предаване дори, непреодолимия импулс  на съдържанието и - дължината на текста не зависи от бариерите, през които минава, ни доказват малките каблели - синтетични кръвоносни съдове.

С подкрепата на Министерството на Културата и The Famous Grouse

Проектът е част от платформата КАРЕ.Used / Loosen, 2022

Kalin Serapionov

15.12.2022 - 14.01.2023 г.

Video, 4K, no sound, 1:43 min (loop)


The video is constructed using photographs of multiple wires from various devices the artist has purchased and used over the years. Used / Loosen interweaves, like the movement of the protagonists in the video, several topics of modern society - the flow of information, our dependence on technology and, as a consequence, the environmental footprint we leave behind.

Kalin Serapionov's work accentuates on the body of the medium of the technological age - we often think of concepts like digital and online as relatively disembodied and situated somewhere else, in a cloudy space or mystical fog. In the context of resource overexploitation, however, we should not ignore the materiality of technology - its body, like organic matter, is worn out and transformed into waste. The video traces the rates of consumption, depreciation, and replacement beyond what is normally foreseeable.

Used / Loosen also visualizes the properties of information to diffuse, its chaotic transmission even, the powerful stream of its flow - the length of the text does not depend on the barriers through which it passes, as the small wires - synthetic blood vessels prove to us.


With the support of Ministery of Culture and The Famous Grouse.

The project is part of the KARE platform.