ПОСТА 012Вселената е батерия

Мартин Пенев / Martin Penev

С подкрепата на Национален фонд “Култура”В инсталацията си “Вселената е батерия” Мартин Пенев наблюдава физични теории за света и космоса, въплътени през медия, принадлежаща на телесното.Творбата, съставена от кожи (изрезки, военни шуби, палта), диафрагма от фотоапарат и лед осветления, изгражда своеобразен мост между профанно и трансцендентално, земно и небесно, така напомняйки ни, че конститутивните елементи на реалността ни са просто функция един на друг. Вселената тук е манифестирана през отпадъчните части на обществото, конструкт на човешкото (енергията никога не се губи), събирайки се в рамките на галерия ПОСТА.Витрината, от своя страна, играе ролята на прозорец - портал към началото (или пък края) на историята. С “намесата” си в сградата на бул. Дондуков 34, Мартин Пенев модерира случайни проявления на абсолюта в градската среда.-ПОСТА
--------------------------------------

Някои бележки по астрофизика:- Платон описва пещера, в която има приковани през целия си живот затворници, гледащи към стена, зад тях има пламък, между него и затворниците се показват предмети, хвърлящи сенки върху наблюдаваната стена. Тези двуизмерни сенки са единствената реалност - затворниците не познават истинския многоизмерен и сложен свят. Платон е напипал нещо отвъд тезите му за етика и познание?
- Вселената възниква от Големия взрив - внезапно, бясно появяване на цялото пространство, време и материя от безкрайно плътна точка, наречена сингулярност. (Защо?)
- Когато във вселената се случи колапс на умираща звезда, се образува черна дупка. Това е район в пространството, от който и светлината не може да избяга (светлинната скорост е максимална за всяка материя 299 792 458 m.s-1). Границата на черната дупка, наречена хоризонт на събитията , е точка без връщане. Щом материя премине границата, тя е отделена от останалата вселена и е придърпана към сингулярността в центъра.
- Материя и енергия, попаднали в черна дупка, на теория могат да излязат през бяла дупка в друга вселена. В такава ситуация черната и бялата дупки са отвори на мост на Айнщайн-Розен - червеева дупка.
- Теоретично, нашата вселена би могла да е формирана във вътрешността на черна дупка от друга вселена - възниквайки от бялата дупка (Голям взрив), от другата страна.
- Хоризонтът на събитията на черна дупка не позволява да видим или изпитаме ефекта на сингулярността. Сингулярността на Големия взрив обаче не е прикрита - няма хоризонт на събитията, но и не я виждаме. Ако вселената е космически мираж, наблюдаваното от нас би прикривало тази сингулярност, по същия начин, по който хоризонтът на събитията крие сингулярността в черната дупка.
- Големият взрив е мираж от колабирала звезда от друга вселена.
- Двуизмерният хоризонт на събитията в нашата вселена се формира от колапса на триизмерна звезда.
- Хоризонтът на събитията, който прикрива сингулярността на нашата триизмерна вселена също трябва да е триизмерен. Това означава, че колапсът, отворил бяла дупка, трябва да се е случил в четриизмерна вселена (виж Теодор Калуза и Оскар Клайн, провери дължината на Планк lP = 1.62 × 10-35m).
- Нашата вселена е подвселена, вградена в пространство от четири или повече пространствени измерения. Всички известни форми на енергия и материя са залепени за нашето пространство, като прожектиран на екран филм. Наблюдаваме прожекция, както в пещерата на Платон. (Гравитацията обаче прониква във всички измерения)
- Нашата вселена е “плоска” холограма на супра-вселена.
- Camera obscura (“тъмна стая”) е затъмнено пространство (помещение, кутия) с малка дупка на едната стена, през която се проектира на срещуположната повърхност външна гледка или обект.
- Вселената е camera obscura.
- Литийът вероятно е един от първите елементи, създадени от Големия взрив. Огромни количества водород, хелий и литий (първите три места в периодичната таблица) са синтезирани (нуклеосинтез) в рамките на първите няколко минути от съществуването на вселената.
- Вселената е холограмна батерия.
- Вселената е холограмна литиево-йонна батерия, заредена веднъж.
(Предвид фактът, че има 10^80 частици във видимата вселена, сякаш цялата енергия в нея трябва да е невъобразимо огромно количество. Предполага се, че е нула. Светлината, материята и антиматерията са наричани “позитивна енергия” (много). Смята се, че има и равностойно количество “негативна енергия”, съдържащо се в гравитационното привличане между позитивните частици. Положитеното балансира отрицателното - няма никаква енергия във вселената. 1973г. - Едуард Трион предполага, че вселената е възникнала от мащабна квантова флуктуация на вакуумна енергия, чиято позитивна енергия на масата била точно балансирана от негативната гравитационна потенциална енергия. Гравитационната енергия от видимата материя е около от наблюдаваната обща гъстота на маса и енергия. За поддържане на идеята за вселена с нула енергия е нужно допускането на други резервоари на негативна енергия, настрана от гравитационните качества на материята. Често такива се смятат за тъмна материя.
- Мартин Пенев